Polityka prywatności

Prywatność odwiedzających nasze strony internetowe jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisów (dalej: Serwisy), należących do Warszawskiej Grupy Medycznej Sp. z o.o. znajdujących się pod następującymi adresami elektronicznymi:

https://wpe.med.pl
https://wppg.pl
https://endokrynologia-warszawa.pl
https://badanie-krwi-zoliborz.pl
https://ablacja-guzkow-tarczycy.pl

Definicje:

Administrator – spółka Warszawska Grupa Medyczna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-755) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 59, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001072477, NIP: 525-29-82-732, REGON: 527081074, wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł (dalej również jako: ,,WGM”).

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwisy – oznacza serwisy internetowe prowadzone przez Administratora pod wskazanymi powyżej adresami elektronicznymi.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwisy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisów opisanych w Polityce.

 Zasady korzystania z Serwisów

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach.

2. Serwisy mogą zawierać linki do stron osób trzecich lub korzystać rozwiązań technologicznych osób trzecich. Strony internetowe i rozwiązanie technologiczne osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony lub korzystając z usług opartych na ich technologii. Użytkownik podlega tym politykom.

3. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane przy administrowaniu i udoskonalaniu poszczególnych Serwisów.

Ochrona danych osobowych Użytkownika

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest WGM. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować pod adresem ado@warszawska-grupa-medyczna.pl .

2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisów (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w danym Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • w celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisów, w tym formularzy kontaktowych, rezerwacji, opinii czy reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej

3. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:

  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisów w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

4. Administrator informuje, że w ramach przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw wynikających z przepisów Rozporządzenia, Użytkownik może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: ado@warszawska-grupa-medyczna.pl . Informujemy także, że przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

5. W związku z realizacją usług zaszytych w zakładach Serwisów, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe czy kurierzy (np. w związku z realizacją żądania wydania kopii dokumentacji medycznej) oraz agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Okres przetwarzania Danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Marketing

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (np. usługa newslettera);
  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika).

2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Bezpieczeństwo Danych osobowych

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, iż dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisów komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisów, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisów oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.

Dane kontaktowe

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem ado@warszawska-grupa-medyczna.pl , lub pisząc na adres siedziby.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisów. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisów.

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 25.03.2024 r.